Očkovanie:  prídavné látky, ťažké kovy, následky

Očkovanie má svoj nepopierateľný význam pri predchádzaní závažných infekčných chorôb, vzniku rozsiahlych epidémií ohrozujúcich ľudstvo. V posledných rokoch sa však používa aj na predchádzanie bežných detských ochorení s využívaním čoraz väčšieho počtu očkovaní už od najútlejšieho veku, často bez dostatočnej informácie pre rodičov aj o možných negatívnych dôsledkoch na zdravie dieťaťa.

Formy očkovania

K dispozícii sú dve rôzne formy očkovania: Aktívne a pasívne očkovanie.

Aktívne očkovanie

Cieľom aktívneho očkovania je dosiahnutie tvorby protilátok proti infekčným ochoreniam vlastným imunitným systémom organizmu  podaním mŕtvych alebo oslabených patogénov.

Pasívne očkovanie

Pri pasívnom očkovaní sa priamo podávajú špecifické protilátky pochádzajúce od iných ľudí, zvierat alebo buniek.

Všetky očkovania sú injekčne okrem perorálne podávanej vakcíny proti  detskej obrne. Oslabené alebo mŕtve patogény sú podávané( implantované)   injekciou priamo do svalu čím obchádzajú prirodzený endogénny imunitný obranný systém.  Telo musí teraz preskúmať patogény na mieste, ktoré nebolo určené na tento účel. Vo svaloch nie sú prakticky žiadne "obranné orgány"  na rozdiel od ľudského čreva a dýchacích ciest, kde je umiestnený približne 80% nášho obranného systému.

Očkovací kalendár

Očkovanie sa má podávať  čo najskôr. Podľa odporúčaného harmogramu sa má podať 21 vakcín v priebehu prvých 4 mesiacov života  a 37 (!) v prvých 2 rokoch života. Pri polyvalentných vakcinách je možné počet očkovaní znížiť. Ale buďme úprimní: aká je pravdepodobnosť, že niekto sa nakazí naraz 6 infekčnými chorobami?

Nezrelosť nervového systému

Reakcie po očkovaní ktoré spôsobujú  poškodenie mozgu s následným motorickým alebo duševným zdravotným postihnutím sú vo všeobecnosti ťažko detekovateľné. Počas niekoľkých prvých rokov života sa  rôzne vrstvy  mozgovej kôry  vyvíjajú rozdielnym tempom. Ak poencionálne toxíny napdnú oblasť, ktorá je vo vývoji môže dôjsť k jej trvalému poškodeniu. Hematoencefalická bariéra , ktorá chráni centrálny nervový systém proti toxínom a patogénom, je u detí stále veľmi priepustná deti, čo uľahčuje prenikanie prísad  očkovacej látky  a antigénov do centrálneho nervového systému. Vzhľadom k tomu, že do konca tretieho roka života nie je plne rozvinutá, mozog môže reagovať prostredníctvom zápalu a môže dôjsť k jeho poškodeniu. V tomto veku proces  myelinizácie ešte nie je kompletný, to znamená, že nervy  sa obklopujú  ochranným myelínovými pošvami v postupných etapách. Myelinizácia začína od mozgového kmeňa pri narodení a postupne sa rozširuje počas detstva do vyšších úsekov mozgu  k dosiahnutiu mozgovej kôry po 10. roku. Narušenie tohto procesu môže vysvetľovať vznik tikov, ADH syndrómu a ďalších autistických  porúch.

Nezrelosť imunitného systému

Dieťa je po narodení chránené imunoglobulínmi , ktoré  dostalo  od matky. Imunitný systém dieťaťa sa vyvíja iba postupne   a dosiahne čiastočnú zrelosť ku konca prvého roku života. Cielená zásahy počas tejto fázy zrenia treba starostlivo zvážiť, lebo  môžu mať negatívne účinky v neskoršom veku. Problém je v tom, že injekcia antigénu do tela, obchádza prirodzenú cestu cez sliznicu dýchacích ciest alebo tráviaceho traktu, môže narušiť vývoj vyvážený v ustálenom stave medzi obranu proti patogénom na jednej strane a toleranciou endogénneho tkaniva na iné. Jemné doladenie rovnováhy medzi obrannými bunkami a protilátkami môže byť tiež potlačený a to môže viesť k autoimúnnym ochoreniam alebo alergiám.

Reakcie po očkovaní / poškodenia

Kedy dochádza reakciám alebo k poškodeniu po očkovaní? V lekárskej terminológii sa používa pojem reziduálne poškodenie po ochrannom očkovaní, ktoré presahuje štandardnú vakcinačnú reakciu.  Reakcie po očkovaní môžu byť rozmanité.  Stupnica sa pohybuje od "vôbec žiadne " až po najťažšiu formu encefalitídu. Medzi možné okamžité  reakcie po očkovaní patrí:

• Lokálna reakcia v mieste vpichu: Zápal, začervenanie, bolestivosť, bolesť, vyrážka a žihľavka, atď
• Všeobecné systémové reakcie: horúčka, spoločné bolesť, ospalosť, nepokoj, bledosť, hmotnosť strata, atď

Medzi možné dlhodobé následky očkovania patrí:

• náchylnosť k infekciám, slabý imunitný systém
• Chronické ochorenie slizníc, krk, nos a krku a prínosových dutín, atď
• zväčšenie lymfatických uzlín
• všetky typy alergií
• neuritída, mozgové  podráždenie a nervové poruchy / poškodenie mozgu (poruchy spánku, horúčka, cerebrálne kŕče, epilepsia, svalová hypotónia, spasticita, ataxia, tiky, atď)
• nočné pomočovanie
•  znížená intelektuálne kapacita, dyslexia
• zmeny osobnosti spojené s autizmom,  depresia
• poruchy správania, ako je ADHS, atď
• Hyperkinetický syndróm
• Úloha v náhleho úmrtia dojčiat
• reumatické choroby a diabetes
• Roztrúsená skleróza, amylotrophic bočné skleróza (ALS)
• Úloha v sterilite, plodnosti a v tehotenstve súvisiace poruchy
• Úloha v nástupe ochorenia krvi
• Kľúčová rolu pri vzniku častých autoimunitnych ochorení

Tento zoznam nie je konečný.

Zloženie vakcín, prídavné látky

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe sa používajú hlavne kombinované vakcíny, je ťažké evidentne dokázať priamu súvislosť vzniku poruchy, hlavne neskorej  s očkovaním. Je hlásených len 2-6% poškodení v súvislosti s očkovaním. Väčšina prípadov je neodhalená. Dlhodobé neurologické následky nemusia nutne byť spojené s okamžitými reakciami po vakcinácii. Aby bolo možné úspešne a bezpečne používať očkovanie je dôležité vedieť o zložkách a výrobnom   procese. Príbalový leták očkovacej látky by mal obsahovať  zoznam všetkých konzervačných látok, pomocných látok, prísad a zvyškov, ktoré môžu byť nájdené v vakcíne. Okrem antigénu (živé alebo mŕtve patogény alebo ich časti), vakcíny  obsahujú aj rad ďalších zložiek a prísad. Mnohé pochádzajú z kultivácie vírusov alebo baktérií, zatiaľ čo iné sa používajú na uchovávanie výrobkov alebo zvýšenie imunitnej reakcie. V niektorých prípadoch  aditíva nie sú tak neškodné a dobre tolerovaný ako uvádzajú výrobcovia. Medzi ne patria:

Hydroxid hlinitý, fosfát (Zlúčenina hliníka)

Mnoho neaktívnych humánnych a veterinárnych vakcín obsahuje hydroxid hlinitý, , ktorý sa používa na zvýšenie imunitnej reakcie. Hliník je toxický pre centrálny nervový systém. V kombinácii s olovom, môže mať negatívny vplyv na visiomotorické kapacity. Otrava hliníkom môže tiež viesť k zlej pamäti, poruchám hybnosti a epileptickým záchvatom. Hliník môže vyvolať podráždenie a zápal, abscesy vo svaloch  a priľahlých lymfatických tkanivách. Napáda imunitný systém a môže byť zapojený do nástupu chronických alergických ochorení spôsobených k zvýšenou produkcoui imunoglobulínu E. Hliníkové soli narušujú syntézu metionínu v nervových bunkách.Ak je koncentrácia hliníka v centrálnom nervovom systéme  dostatočne vysoká môže narušiť rastové faktory a genotyp nervových buniek genotyp Je dobre známe, že kovy sú transportovaný prostredníctvom nosných proteínov do nervového tkaniva, kde môžu vykazovať imunologické a toxické účinky. V rámci štandardného očkovacieho program u deti je aplikovaných do tela injekčne niekoľko miligramov hliníka v priebehu prvých pár mesiacov života. Hliník distribuovaný po celom tele sa hromadí v rôznych orgánoch  ako sú kostná dreň, nervový systém, obličky a svaly.

Formaldehyd, formalín

Formaldehyd sa používa na zabíjanie vírusov  obrny, chrípky alebo vírusov hepatitídy A a niektorých vakcín proti hepatitíde B. Vakcína proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu  obsahujú formaldehyd požitý  k inaktivácii bakteriálnych toxínov na jednej strane a k prehĺbeniu reakcie imunitného systému  prostredníctvom tvorby agresívnych proteínov. Na jednu dávku vakcíny sa požíva formaldehyd v množstve medzi 5 a 100 ug. Je dobre známy  v pracovnom lekárstve ako karcinogénna látka.

 Ľudské a zvieracie albumíny (proteíny) môžu pôsobiť ako alergény. Pri použití ľudských munoglobulínov  je  riziko, že môžu byť prenesené aj iné patogény  ako tie, ktoré boli špecificky určené pre očkovanie. Ako iné patogény môžu byť prítomné vírusy, baktérie, parazity a plesne

 Antibiotiká: (neomycín, tetracyklín, Gentamicín, streptomycín) sa používajú na ochranu živých vakcín proti bakteriálnej kontamináci. Môžu však viesť k alergickým reakciám u citlivých jedincov.

Tiomersal, timerfonát sodný

Organická zlúčenina ortuti. obsahuje až na 49,6%, vysoko toxickej ortute. Ortuť je teda hlavnou zložkou tiomersalu. Tá má polčas rozpadu 20 rokov! Tiomersal je používaný v humánnych a veterinárnych vakcínach. Tiomersal je známy ako silný neurotoxin. Štúdie vykonané na ľudských kultúrach ľudských nervových buniek ukázali, že tiomersal viedok k poškodeniu bunkovej membrány a genetickej informácie bunky, ktorý vyvrcholil v bunkovej smrti. Je podozrenie, že je karcinogén. Štúdia USA , ktorá vychádza z údajov hlásení pre komplikácie po očkovaní u detí poukázala na súvislosť  medzi poruchou neurologického vývoaj a expozíciou ortuti vo vakcínach, ktoré obsahujú tiomersal. Významne viac prípadov autizmu, autistických poruch, tikov, ADHS a emočných porúch bolo zaznamenaných v referenčnej skupine vystavenej vakcínam obsahujúcim ortuť. Neurotoxicita je intenzívnejšia v prítomnosti iných ťažkých kovy v tele. Toxicita ortuti sa zvyšuje pri prítomnosti hliníka, ktorý je obsiahnutý v mnohých vakcínach. Amalgám tiež obsahuje veľké množstvo ortute.

Polysorbát

Polysorbát sa používa ako konzervačný prostriedok. Môže vyvolať alergiu.

Ľudský albumín

Ľudský albumín sa používa ako stabilizátor vakcín. Môže vyvolať alergické reakcie, respiračné ochorenia a začervenanie kože, rovnako ako náhly pokles krvného tlaku.

Kurací proteín

Kurací proteín môže vyvolať alergickú rekciu u precitlivelých osôb.

Hydrolyzovaná želatína

Hydrolyzovaná želatína sa používa ako farbivo a spojivo. Nemalo by byť ignorované ani možné nebezpečenstvo prenosu BSE.

Fenolová červeň

Farbivá, ako sú fenolové červene môžu vyvolať alergie.

Antigény

Vírusy sa kultivujú na kuracích fibroblastoch (kliešťová encefalitída), ľudských diploidných bunkových kultúrach (rakovinové bunky) (MMR), opičích obličkách (detská obrna).

Príprava vakcín

Princíp je rovnaký ako to bolo 200 rokmi.  Vakcína je  vyrobená zo suspenzie (najjemnejšie častice plávajúce v kvapaline), baktérií alebo vírusov (Živých, oslabených alebo mŕtvych),  toxínov (jedy) alebo z nich získaných produktov metabolizmu. Vakcína je určená pre stimuláciu tvorby protilátok u očkovaných ľudí. Za účelom výroby vakcín  patogény sú buď kultivované v osobitnych kultivačných médiach (niekedy zahŕňajúce živočíšne bielkoviny - plodové teľacie sérum alebo kuracie embryá). Dnes farmaceutický priemysel tvrdí, že zvieratá sú zriedka potrebné na výrobu vakcíny. Vakcíny sú kultivované na špecifických membránach a bunkách (takzvané diploidné bunky), ktoré sú majú charakter nádorových buniek. Pri výrove sa používajú rôzne. V súčasnosti platná legislatíva nedovoľuje používať ortuť pri samotnom výrobnom procese.Po ukočení výrobného procesu sa však pridávajú do vakcíny konzervačné látky.

Záver

Nie vo všetkých krajinách Európskej únie je očkovanie povinné. Keďže na Slovensku sú základné očkovania povinné, lekári by mali rodičov poučiť nielen o význame jednotlivých očkovaní z hľadiska prevencie chorôb ale aj o  možných rizikách a skorých a neskorých reakciách , ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s očkovaním. Mnohým reakciám po očkovaní sa dá predísť prípravou na biorezonančnom prístroji ako aj niektoré komplikácie po očkovaní sa dajú zmierniť alebo eliminovať biorezonančnou terapiou. Najlepšie výsledky sa dosahujú ak terapeut má k dispozícii  vzorku konkrétnej očkovacej látky, ktorá bol dieťaťu aplikovaná.

Autor: MUDr. Peter Bandura – Altemeda- Centrum alternatívnej medicíny

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.